Glo-bus Đáp Án Quiz Mô Phỏng Kinh Doanh

Mục lục

Câu 1: Assume a company’s Income Statement for Year 9 is as follows:

 (Giả sử Báo cáo thu nhập của một công ty trong năm thứ 9 như sau:)

Income Statement Data Year 9

(in 000s)

Total Revenues $ 650,000
Cost of Goods Sold 380,000
Delivery Costs 45,000
Marketing Costs 53,000
Administrative Expenses 11,000
Operating Profit (Loss) 161,000
Other Income (Expense) -2,600
Interest Income (Expense) -10,800
Pre-tax Profit (Loss) 147,600
Income Taxes 44,280
Net Profit (Loss) $ 103,320

Based on the above income statement data, the company’s interest coverage ratio and its operating profit margin are

19.29 and 21.4%.

13.67 and 15.9%.

16.71 and 23.3%.

14.91 and 24.8%.

17.22 and 24.6%.

Câu 2: Đưa ra dữ liệu sau từ trang Nỗ lực cạnh tranh so sánh trong CIR: 

(Given the following data from a Comparative Competitive Efforts page in the CIR:)

PHÂN ĐOẠN Drone UAV Công ty của bạn Trung bình ngành Trung bình Công ty của bạn

so với Ind.

Giá (bán trực tiếp trung bình $ trên mỗi đơn vị) $950 $1,327 -28,4%
Giảm giá cho các nhà bán lẻ trực tuyến 15% 11,9% +26,1%
Xếp hạng P/Q (1 đến 10 sao) 0,5 4.4 -88,7%
Uy tín thương hiệu 80 75 +6,7%
Số lượng mô hình 7 2.9 +141,4%
Nhà bán lẻ trực tuyến 26 26 0,0%
Hiển thị trang web ($ 000) 1.300 1.657 -21,5%
Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm ($000) 3.000 2,104 +42,6%
Tuyển dụng nhà bán lẻ ($ mỗi đơn vị) 66,23 128,07 -48,3%
Thời gian bảo hành (ngày) 90 94 -4,3%
Nhu cầu về đơn vị máy bay không người lái – Trực tiếp 42,9 37,9 +13,2%
(000 giây) Nhà bán lẻ bên thứ 3 15.1 11.1 +36,0%
Tổng nhu cầu 58,0 49,0 +18,4%
Được/Mất (do hết hàng-000) +1,8 -0,2
Đơn vị máy bay không người lái UAV đã bán (000 chiếc) 59,8 48,8 +22,5%
Thị phần 17,4% 14,3% +3,1 điểm

Dựa trên dữ liệu trên về công ty của bạn, câu nào sau đây là sai?

a Số lượng mẫu máy bay không người lái mà công ty bạn chào bán mang lại lợi thế cạnh tranh lớn nhất cho công ty bạn.

 1. Tỷ lệ phần trăm lợi thế cạnh tranh và bất lợi của công ty bạn đối với 10 yếu tố cạnh tranh ảnh hưởng đến doanh số bán máy bay không người lái và thị phần đã dẫn đến lợi thế cạnh tranh tổng thể ròng ở quy mô đủ để tạo ra thị phần trên mức trung bình 17,4%.
 2. Công ty của bạn có lợi thế cạnh tranh rất lớn dựa trên quảng cáo trên công cụ tìm kiếm.
 3. Doanh số bán hàng và thị phần của công ty bạn trong phân khúc máy bay không người lái UAV bị ảnh hưởng tiêu cực bởi xếp hạng P/Q và chi phí tuyển dụng nhà bán lẻ của công ty bạn.
 4. Lợi thế cạnh tranh của công ty bạn trong phân khúc máy bay không người lái UAV có tác động tích cực ở mức độ tương đương trong việc giúp thị phần của công ty bạn cao hơn 3,1 điểm phần trăm so với mức trung bình của khu vực.

Câu 3: Given the following Year 9 selected balance sheet data:

Assets
Cash on Hand $136,000
Total Current Assets 255,000
Total Fixed Asset Investments 205,000
Total Assets $460,000
Liabilities and Shareholder Equity
Accounts Payable $ 66,000
Overdraft Loan Payable 0
1-Year Bank Loan Payable 10,000
Current Portion of Long-Term Loans 27,000
Total Current Liabilities 103,000
Long-Term Bank Loans 56,000
Total Liabilities 159,000
Shareholder Equity: Year 8

Balance

Year 9

Change

Common Stock (at a par value of $0.50 per share 10,050 0 10,050
Additional Capital 81,500 0 81,500
Retained Earnings 162,450 47,000 209,450
Total Shareholder Equity 254,000 +47,000 301,000
Total Liabilities and Shareholder Equity $460,000

Based on the above figures and the definition of the debt:equity percentages (or debt%:equity%) presented in the Help section for p. 5 of the Camera and Drone Journal, the company’s debt:equity percentages (rounded to the nearest percentage –like 31% or 69%) and its current ratio are

a. 35:65 (or 35%:65%) and 2.48.

b. 29:71 (or 29%:71%) and 3.26.

c. 31:69 (or 31%:69%) and 2.74

d. 35:65 (or 35%:65%) and 1.83

e. 53:47 (or 53%:47%) and 2.48.

Câu 4. Hành động nào sau đây giúp tăng xếp hạng hình ảnh/danh tiếng thương hiệu của công ty?

a Số tiền chi tiêu cho quảng cáo thấp hơn không quá 5% so với mức trung bình của ngành năm trước ở cả bốn khu vực địa lý

b Đạt được thị phần trong phân khúc máy ảnh/máy bay không người lái cao bằng thị phần trung bình của ngành

c Tăng chỉ số P/Q cho các mẫu camera hành động của hãng

d Xây dựng danh tiếng được công nhận rộng rãi trong việc trả cho các thành viên PAT máy ảnh/máy bay không người lái mức lương cơ bản hàng năm cao nhất so với bất kỳ công ty nào trong ngành

d Tăng xếp hạng tín dụng cho các khoản vay dài hạn của công ty

Câu 5 Given the following data from a recent Comparative Competitive Efforts page in the CIR: (Dựa trên dữ liệu sau từ trang Nỗ lực cạnh tranh so sánh gần đây trong CIR:)

AC CAMERA SEGMENT Your

Company

Industry

Average

Your Company

vs. Ind. Avg.

Price (Average Wholesale Price $ per unit) $236 $250 -5.6%
P/Q Rating (1 to 10 stars) 5.0 5.1 -2.0%
Brand Reputation 82 75 +9.3%
Number of Models 3 3.1 -3.2%
Retail Outlets Multi-Store Chains 41 35 +17.1%
Online Retailers 80 68 +17.6%
Local Retailers 3,451 2,897 +19.1%
Retailer Support ($ per unit) 6.08 6.92 -12.1%
Advertising Budget ($000s) 1,500 1,929 -22.2%
Website Displays ($000s) 1,200 1,764 -32.0%
Sales Promotions Weeks 1 4.7 -78.7%
Discount 21.0% 15.9% +32.1%
Warranty Period (days) 60 69 -13.0%
Demand for ACC Units (000s) 329.1 279.0 +18.0%
Gained /Lost (due to stockouts) +1.7 -0.1
AC Camera Units Sold (000s) 330.8 278.9 +18.6%
Market Share 16.9% 14.3% +2.6 pts
Special AC Camera Contracts
Discount Offer 12.0% Avg. Discount = 12.4%
Value Index 69 Avg. Value Index = 71
Special Contract Units Sold (000s) 0 Total Units = 58.5k

Based on the above data for your company, which of the following statements is false? 

 1. Your company’s competitive advantages in the AC Camera segment had equally-sized positive impacts in powering your company’s market share to 2.6 percentage points above the industry average.
 2. Your company was outcompeted by rivals in securing special contracts with multi-store chains.
 3. Your company’s sales volume and market share in the AC Camera segment were negatively impacted by your company’s P/Q rating, number of models, and warranty period.
 4. Your company’s percentage competitive advantages and disadvantages on the 10 competitive factors affecting AC camera sales and market share resulted in a net overall competitive advantage of a size sufficient to produce a market share that was 2.6 percentage points above the industry average.
 5. The number of weeks your company held sales promotions was your company’s biggest percentage competitive disadvantage; your company’s next two biggest percentage competitive disadvantages related to expenditures for website displays and advertising.

Câu 6.  Kết quả nào sau đây từ vòng quyết định gần đây nhất là quan trọng nhất trong việc cung cấp hướng dẫn cho các nhà quản lý công ty trong việc đưa ra các động thái và quyết định chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty và được xếp hạng trong số các công ty hoạt động hiệu quả nhất trong vòng quyết định hiện tại?

 1. Dữ liệu liên quan đến Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Quyền công dân ở cuối trang. 3 của Tạp chí Máy ảnh & Máy bay không người lái
 2. Dữ liệu điểm chuẩn được hiển thị trên trang 6 và 7 của Tạp chí Camera & Drone và cách so sánh các con số của công ty bạn với các điểm chuẩn cao, trung bình và thấp trong ngành
 3. Dữ liệu Điểm nổi bật về Hiệu suất được hiển thị trên trang 1 của Báo cáo Hoạt động của Công ty
 1. Dữ liệu được trình bày trong phần Hiệu suất tài chính so sánh ở đầu trang. 5 của Tạp chí Máy ảnh & Máy bay không người lái
 1. Thống kê tài chính và hoạt động được chọn ở cuối trang. 5 của Tạp chí Máy ảnh & Máy bay không người láy

Câu 7. Nếu một công ty trả cho mỗi thành viên PAT camera mức lương cơ bản là 20.250 USD, do đó dẫn đến mức lương cơ bản là 81.000 USD cho mỗi PAT của 4 người và nếu PAT camera lắp ráp 3.000 camera hàng năm, thì điều đó sẽ xảy ra.

 1. chi phí lương cơ bản để PAT lắp ráp máy ảnh sẽ là $28,00 và chi phí nhân công để lắp ráp máy ảnh ngoài giờ sẽ là $42,00 mỗi PAT.
 2. chi phí lương cơ bản cho một PAT để lắp ráp một chiếc máy ảnh sẽ là 6,75 USD và chi phí nhân công để lắp ráp một chiếc máy ảnh ngoài giờ sẽ là 10,13 USD mỗi PAT.
 3. chi phí lương cơ bản cho một PAT để lắp ráp một chiếc máy ảnh sẽ là $24,00 và chi phí nhân công để lắp ráp một chiếc máy ảnh ngoài giờ sẽ là $36,00 mỗi PAT.
 4. chi phí lương cơ bản cho một PAT để lắp ráp một chiếc máy ảnh sẽ là 27,00 USD và chi phí nhân công để lắp ráp một chiếc máy ảnh ngoài giờ sẽ là 40,50 USD mỗi PAT.
 5. chi phí lương cơ bản để lắp ráp một chiếc máy ảnh sẽ là $27,00 và không thể xác định được chi phí lao động để lắp ráp một chiếc máy ảnh ngoài giờ do thiếu thông tin về các khoản thanh toán bồi thường cho các ưu đãi về chất lượng lắp ráp, tiền thưởng đi học hoàn hảo và chi phí của các gói phúc lợi phụ.

Câu 8. Hành động quản lý nào sau đây mang lại triển vọng tốt nhất/đáng tin cậy nhất để thành công trong cạnh tranh và từ đó giúp đạt được hoặc đánh bại các mục tiêu EPS mà nhà đầu tư mong đợi?

 1. Chi nhiều hơn ít nhất 25% so với bất kỳ công ty đối thủ nào khác cho tất cả các loại nỗ lực tiếp thị khác nhau ở cả bốn khu vực; kết quả là sự gia tăng hàng năm về khối lượng bán hàng, doanh thu và lợi nhuận thường sẽ đẩy EPS của công ty lên mức dự kiến ​​của nhà đầu tư hoặc cao hơn
 2. Đạt được lợi thế cạnh tranh dựa trên chất lượng khá lớn so với các đối thủ bằng cách vận hành rất tiết kiệm chi phí; sử dụng lợi thế về chất lượng để định giá thấp hơn hầu hết các đối thủ, đồng thời cạnh tranh về mẫu mã và nỗ lực tiếp thị ở cả bốn khu vực–doanh số và doanh thu bán máy ảnh/máy bay không người lái được nâng cao sẽ nâng cao cơ hội của công ty trong việc liên tục đáp ứng hoặc đánh bại EPS mong đợi của nhà đầu tư mục tiêu
 3. Đạt được lợi thế cạnh tranh dựa trên chi phí khá lớn so với các đối thủ bằng cách vận hành rất tiết kiệm chi phí; sử dụng lợi thế về chi phí để định giá thấp hơn hầu hết các đối thủ, đồng thời cạnh tranh về xếp hạng P/Q, mẫu mã và nỗ lực tiếp thị ở cả bốn khu vực–kết quả là doanh số và doanh thu của máy ảnh/máy bay không người lái sẽ nâng cao cơ hội đạt được hoặc vượt mục tiêu EPS mong đợi của nhà đầu tư
 4. Tập trung vào việc bán máy ảnh và máy bay không người lái có xếp hạng P/Q 2 sao trở xuống với mức giá thấp nhất và cung cấp bảo hành 1 năm cho mỗi máy ảnh/máy bay không người lái được bán ở cả bốn khu vực; kết quả là doanh số bán máy ảnh/máy bay không người lái và thị phần sẽ đẩy EPS cao hơn
 5. Đạt được lợi thế cạnh tranh dựa trên chi phí khá lớn so với các đối thủ bằng cách điều hành công ty theo cách rất tiết kiệm chi phí; việc cắt giảm chi phí trong mọi lĩnh vực sẽ cho phép công ty định giá thấp hơn hầu hết các đối thủ trong khi đồng thời có cùng xếp hạng P/Q, ít mẫu mã hơn và ít chi phí tiếp thị hơn ở cả bốn khu vực–kết quả là doanh số bán máy ảnh/máy bay không người lái và doanh thu sẽ tăng lên cơ hội của công ty đạt được hoặc vượt qua các mục tiêu EPS mong đợi của nhà đầu tư

Câu 9. Nếu vào Năm thứ 9, một công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động là 55 triệu USD, thu nhập ròng là 38 triệu USD, có 19 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, trả cổ tức 0,50 USD/cổ phiếu và có chi phí lãi vay hàng năm là 13 triệu USD, thì

 1. Thu nhập giữ lại của công ty trong năm sẽ là 35,5 triệu USD (lợi nhuận hoạt động là 55 triệu USD trừ đi khoản thanh toán lãi 10 triệu USD trừ đi khoản thanh toán cổ tức là 9,5 triệu USD).
 2. EPS của công ty cho Năm thứ 9 sẽ là 2,00 USD và thu nhập giữ lại cho Năm thứ 10 sẽ là 28,5 triệu USD (thu nhập ròng là 38 triệu USD trừ đi khoản thanh toán cổ tức là 9,5 triệu USD); khoản thu nhập giữ lại tăng thêm 28,5 triệu USD sẽ tăng vốn chủ sở hữu của cổ đông vào cuối năm thêm 28,5 triệu USD.
 3. EPS của công ty cho Năm thứ 9 sẽ là 1,47 USD (thu nhập ròng 38 triệu USD trừ đi khoản thanh toán lãi 10 triệu USD = 28 triệu USD chia cho 19 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành = 1,47 USD).
 4. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty sẽ là 0,97 USD (thu nhập ròng 38 triệu USD trừ đi khoản thanh toán cổ tức 9,5 triệu USD trừ đi khoản thanh toán lãi 10 triệu USD = 18,5 triệu USD chia cho 19 triệu cổ phiếu).
 5. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty trong Năm thứ 9 sẽ là 1,71 USD (lợi nhuận hoạt động là 55 triệu USD trừ đi chi phí lãi vay là 13 triệu USD trừ đi khoản thanh toán cổ tức là 9,5 triệu USD = 32,5 triệu USD chia cho 19 triệu cổ phiếu).

Câu 10. Điều nào sau đây không phải là hành động mà đội ngũ quản lý của công ty có thể thực hiện để giúp đạt được hoặc vượt qua các mục tiêu mà nhà đầu tư mong đợi về ROE trong những năm tới?

 1. Tăng khoản thanh toán cổ tức hàng năm cho các cổ đông (vì tất cả lợi nhuận ròng không được trả dưới dạng cổ tức được coi là thu nhập giữ lại – làm tăng vốn chủ sở hữu của cổ đông – và do đó làm giảm ROE của công ty xuống dưới mức nếu cổ tức của công ty cao hơn)
 2. Xây dựng tiêu chuẩn thông lệ của công ty Luôn phát hành cổ phiếu phổ thông mới mỗi năm để huy động vốn trả nợ nhanh hơn và/hoặc tránh hoàn toàn việc vay vốn
 3. Vay tiền từ Ngân hàng Cộng đồng Toàn cầu (tốt nhất là dưới dạng khoản vay 1 năm có thể hoàn trả toàn bộ hoặc phần lớn vào năm sau) và sử dụng số tiền thu được để mua lại cổ phiếu phổ thông đang lưu hành; hành động đó có ý nghĩa tài chính đáng kể khi giá cổ phiếu của công ty dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong những năm tới và/hoặc khi hoạt động kinh doanh yếu kém bất ngờ của công ty trong năm trước khiến giá cổ phiếu của công ty giảm.
 4. Theo đuổi các nỗ lực nhằm tăng tổng lợi nhuận hoạt động ở cả bốn khu vực địa lý — sự tăng trưởng lợi nhuận hoạt động trên toàn công ty sẽ làm tăng tổng lợi nhuận ròng và giúp tăng ROE (lợi nhuận ròng của công ty là tử số khi tính ROE của công ty)
 5. Sử dụng một phần dòng tiền nội bộ của công ty từ hoạt động kinh doanh trong vài năm tới để mua lại cổ phiếu phổ thông

Câu 11. Nếu đội ngũ quản lý mong muốn thực hiện những nỗ lực đặc biệt nhằm giúp công ty đáp ứng hoặc vượt qua mức tăng giá cổ phiếu của công ty như dự kiến ​​của nhà đầu tư trong những năm tới, thì họ nên theo đuổi các hành động để

 1. chi tiêu nhiều hơn đối thủ cho các sáng kiến ​​trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đóng góp từ thiện, nhằm khuyến khích số lượng lớn hơn các nhà đầu tư ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến ​​trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mua cổ phiếu phổ thông của công ty.
 2. giảm thiểu việc trả cổ tức hàng năm của công ty cho các cổ đông.
 3. xây dựng uy tín thương hiệu của công ty; danh tiếng thương hiệu mạnh và được biết đến rộng rãi là yếu tố lớn nhất đẩy giá cổ phiếu của công ty lên cao.
 4. tăng tổng lợi nhuận hoạt động ở cả bốn khu vực địa lý — kết quả là lợi nhuận hoạt động tăng trưởng sẽ cải thiện tổng lợi nhuận ròng và giúp tăng EPS, đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng lên.
 5. sử dụng tiền mặt trong tài khoản lợi nhuận giữ lại của công ty để nhanh chóng trả các khoản vay ngân hàng và/hoặc mua lại cổ phiếu của công ty.

Câu 12. Giá trang web hầu như tất cả các công ty trong ngành tính phí cho người mua máy bay không người lái ở Mỹ Latinh có thể cao hơn giá trang web mà họ tính cho người mua máy bay không người lái UAV ở Bắc Mỹ.

 1. bởi vì chi phí sản xuất/lắp ráp cho mỗi máy bay không người lái mà các công ty phải gánh chịu khi vận chuyển máy bay không người lái đến Mỹ Latinh cao hơn nhiều đô la so với chi phí sản xuất/lắp ráp cho mỗi máy bay không người lái được vận chuyển đến Bắc Mỹ.
 2. vì chi phí vận chuyển máy bay không người lái UAV từ Đài Loan đến người mua ở Mỹ Latinh cao hơn 30% so với chi phí vận chuyển máy bay không người lái UAV từ Đài Loan đến Bắc Mỹ.
 3. bất cứ khi nào thuế nhập khẩu đối với lô hàng máy bay không người lái UAV cho người mua ở Mỹ Latinh cao hơn đáng kể so với thuế nhập khẩu đối với lô hàng máy bay không người lái UAV cho người mua ở Bắc Mỹ.
 4. bởi vì chi phí tiếp thị và quản lý cho mỗi máy bay không người lái được bán mà các công ty phải gánh chịu khi bán hàng cho người mua ở Mỹ Latinh cao hơn 10 USD so với chi phí phát sinh khi bán hàng cho người mua ở Bắc Mỹ.
 5. bởi vì năng suất của các thành viên PAT lắp ráp máy bay không người lái UAV được vận chuyển cho người mua ở Mỹ Latinh thấp hơn đáng kể so với năng suất của các thành viên PAT lắp ráp máy bay không người lái UAV được vận chuyển cho người mua ở Bắc Mỹ.

Điều nào sau đây không phải là ưu điểm hay nhược điểm của việc chuyển sang phương pháp lắp ráp có sự hỗ trợ của robot đối với máy bay không người lái UAV?

 1. Việc lắp đặt robot tại mỗi trạm làm việc của máy bay không người lái cho phép một thành viên cắt giảm kích thước PAT của máy bay không người lái.
 2. Việc lắp ráp máy bay không người lái được hỗ trợ bằng robot giúp giảm tổng chi phí bồi thường hàng năm cho mỗi PAT của máy bay không người lái.
 3. Việc lắp ráp được hỗ trợ bởi robot làm tăng chi phí bảo trì hàng năm cho mỗi trạm làm việc của máy bay không người lái.
 4. Chi phí vốn của việc chuyển đổi sang lắp ráp máy bay không người lái có sự hỗ trợ của robot dẫn đến chi phí khấu hao hàng năm cao hơn trong quá trình sản xuất/lắp ráp máy bay không người lái.
 5. Chi phí vốn của việc chuyển đổi sang lắp ráp máy bay không người lái có sự hỗ trợ của robot dẫn đến chi phí hành chính hàng năm và chi phí chung của công ty cao hơn.

Câu 13. Các nhà quản lý của công ty hầu như luôn phải cân nhắc nghiêm túc để thực hiện những điều chỉnh đáng kể trong chiến lược máy ảnh/máy bay không người lái và các phương pháp tiếp cận cạnh tranh khi

 1. hơn một nửa số công ty trong ngành đang tiếp thị 5 mẫu máy bay không người lái trở lên có xếp hạng P/Q từ 6 sao trở lên.
 2. rất nhiều công ty đối thủ khác đang theo đuổi các chiến lược khác nhau nên thị trường không đủ lớn để mọi công ty đáp ứng các mục tiêu mà nhà đầu tư mong đợi về EPS, ROE, giá cổ phiếu và xếp hạng hình ảnh.
 3. rất nhiều công ty đối thủ khác đang theo đuổi một chiến lược tương tự nhưng cạnh tranh gay gắt khiến việc kiếm được tỷ suất lợi nhuận đủ lớn để mọi công ty cạnh tranh với chiến lược đó gặp khó khăn nhằm đáp ứng các mục tiêu mà nhà đầu tư mong đợi về EPS, ROE, giá cổ phiếu và xếp hạng hình ảnh.
 4. thị phần của công ty không phải là lớn nhất trong cả bốn khu vực địa lý và ROE cũng như xếp hạng tín dụng cũng không phải là cao nhất trong ngành.
 5. thị phần bán máy bay không người lái của công ty là dưới 30% ở mỗi khu vực trong số bốn khu vực địa lý, xếp hạng tín dụng của công ty thấp hơn điểm A- và ROE của công ty là dưới 25%.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *